เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
จำนวนผู้เข้าชม :
Holiday season
Www.free-counter-plus.com
เริ่มนับวันที่ 15 มีนาคม 2555
 

สาระสำคัญ

             การศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศมีความสำคัญต่อนักศึกษา เพราะจะได้รับข้อมูลจากการสืบค้นที่ถูกต้อง นักศึกษาจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและห้องสมุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงระบุความแตกต่างระหว่างศูนย์สารสนเทศกับห้องสมุดได้
จุดประสงค์

1.สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและห้องสมุดได้
2.ระบุความแตกต่างระหว่างศูนย์สารสนเทศกับห้องสมุดได้
3.นำความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและห้องสมุดไปใช้สืบค้นข้อมูลรายวิชาต่าง ๆได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและห้องสมุดได้
2.ระบุความแตกต่างระหว่างศูนย์สารสนเทศกับห้องสมุดได้
3.นำความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและห้องสมุดไปใช้สืบค้นข้อมูลรายวิชาต่าง ๆได้

สาระการเรียนรู้

1.สารสนเทศ ความหมาย ความสำคัญและประเภทของศูนย์สารสนเทศ
2.ห้องสมุด ความหมาย ความสำคัญและประเภทของห้องสมุด
3.บริการสารสนเทศและข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด
4.ความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างระหว่างห้องสมุดกับศูนย์สารสนเทศ