ความหมาย

         เป็นรูปวงรีภายในมีพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
อยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรง พระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี
ีทรงรีรอบนอกตอนบนเป็นชื่อสถาบันตอนล่างเป็นชื่อ
วิทยาเขตลำปาง

   ความหมาย

      เครื่องหมายติดหน้าอกเสื้อด้านซ้าย
(สำหรับนักศึกษาหญิง) เป็นสัญลักษณ์สามห่วง เขียว ขาว เหลือง ภายใน เป็นพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ  ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบัน  เครื่องหมายติดเนคไท (สำหรับนักศึกษาชาย) ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือ กลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบันการพลศึกษา ลักษณะ ครึ่งวงกลม
ขนาดกว้าง 
8 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร