หลักสูตรที่เปิดสอน

      ในปีการศึกษา 2551  ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ให้กับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คณะวิชา ดังนี้
1.  คณะศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
website : คณะศึกษาศาสตร์

2.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
website : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3.  คณะศิลปศาสตร์  (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสุขภาพ พ.ศ. 2554
website : คณะศิลปศาสตร์