เอกสารข้อมูลการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561


1. สมัครเรียนออนไลน์
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561