งานทะเบียนและประมวลผล

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

งานทะเบียนและประมวลผล - สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตลำปาง

ลงทะเบียน ภาคปลาย /2556

กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย / 2556  วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556

ทั้งในระบบ E-education และ ใบลงทะเบียน

อย่าลืม ส่งใบลงทะเบียนที่งานทะเบียนด้วยทุกครั้ง

ไม่ส่งใบลงทะเบียน เกรดจะไม่ออกนะคะ

 *****คณะศึกษาศาสตร์ ให้มารับใบลงทะเบียน เพื่อดูวิชาเลือก ก่อนที่จะลงทะเบียนในระบบ E-education นะคะ*****

 

แจ้งให้มารับใบรายงานผลการศึกษา+ใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

  • แจ้ง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย/2555 และภาคฤดูร้อน/2555 ที่ยังไม่ได้มารับใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และใบรับรองคุณวุฒิ  ให้ติดต่อขอรับที่งานทะเบียนด้วยนะคะ