ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง มีชื่อเดิมว่า  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ซึ่งเริ่มต้นโดย ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน  อธิบดีกรมพลศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2522 ให้กรมพลศึกษาดำเนินการเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง
                        อธิบดีกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ นายธนิต  คงมนต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ   นายทองใบ  สายพรหมมา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ อยู่คง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการของจังหวัด การประสานงานได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากทางจังหวัดลำปางเป็นอย่างดี จนกระทั่ง กรมพลศึกษาได้มีคำสั่งที่ 129/2523 แต่งตั้งผู้ดำเนินการโครงการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางขึ้น และได้มีการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว และดำเนินการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2523 เป็นต้นมา  ตามรายชื่อ ดังนี้
                        1.  นายธนิต   คงมนต์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ  เป็นผู้อำนวยการโครงการ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง
                        2.  นายสมศักดิ์   อยู่คง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง
                        3.  นายชูเกียรติ   วชิรัชดานุภาพ  ศึกษานิเทศก์กรมพลศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                        4.  นายทินกร   นำบุญจิตต์  อาจารย์ 1 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
                        5.  นายมนูญ   มณิปันตี  อาจารย์ 1 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
                        6.  นายงามพล   สุขเกษม  อาจารย์ 1 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ.  2533  ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ร่วมกับสภาการฝึกหัดครู   ภายใต้โครงการสมทบกับสถาบันราชภัฏลำปาง 
- พ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยชุมชนนครเขลางค์ ในวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดลำปาง  สังกัดกรมพลศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอีก  2  ระดับ  เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้ศึกษาในสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  ดังนี้
                        1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา

                        2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
- พ.ศ.  2545  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกพลศึกษา วิชาโทสุขศึกษา ในโครงการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- พ.ศ.  2548 ได้มีการลงนามพระปรมาภิไธยโปรดเกล้า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 จัดตั้งเป็นสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตลำปาง  โดยได้ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  และ 3 ปี  วิชาเอกพลศึกษา 
- พ.ศ. 2550  ได้เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้
                  1.  คณะศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี)
1.1 สาขาวิชาพลศึกษา
1.1.1 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
1.1.2 โปรแกรมวิชาพลศึกษา (ต่อเนื่อง)
                  2.  คณะศิลปศาสตร์  (หลักสูตร 4 ปี)
2.1  สาขาวิชานันทนาการ
2.1.1  โปรแกรม วิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
- พ.ศ. 2551  ได้เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  จำนวน 3 คณะวิชา 3 หลักสูตร ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชา  พลศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  และคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการโปรแกรม วิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว