เอกสารข้อมูลที่กี่ยวข้องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ อาคารอิมแพค เอกซิบิชั่น เซนเตอร์ อาคาร 2 อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี


1. หนังสือจากสำนักพระราชวัง
2. คำสั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
3. กำหนดวันฝึกซ้อมรับปริญญา ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
4. แผนผังสถานที่รับปริญญา
5. สรุปยอดจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับฯและสรุปงบประมาณ
6. ข้อมูลระบบการจาราจรบริเวณงานพิธีฯ
7. ข้อมูลสถานที่พักบริเวณสถานที่รับปริญญา
8. ข้อมูลพาหนะรับส่งในงานพิธีฯ
9. ข้อมูลคณาจารย์เข้าร่วมในวันพระราชทานปริญญาบัตร
10. คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช 2559
11. แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต