เอกสารข้อมูลที่กี่ยวข้องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ อาคารอิมแพค เอกซิบิชั่น เซนเตอร์ อาคาร 2 อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี


1. หนังสือจากสำนักพระราชวัง
2. คำสั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
3. กำหนดวันฝึกซ้อมรับปริญญา ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
4. แผนผังสถานที่รับปริญญา
5. สรุปยอดจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับฯและสรุปงบประมาณ
6. ข้อมูลระบบการจาราจรบริเวณงานพิธีฯ
7. ข้อมูลสถานที่พักบริเวณสถานที่รับปริญญา
8. ข้อมูลพาหนะรับส่งในงานพิธีฯ
9. ข้อมูลคณาจารย์เข้าร่วมในวันพระราชทานปริญญาบัตร
10. คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พุทธศักราช 2559