ข้าราชการครู


นายไพฑูรย์   ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง

ผศ. ดารารัตน์   ธรรมานุชิต
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

น.ส.กันตพิชญ์    เนรันชญานัน
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นายศรัณย์กรณ์   มาลาวงศ์อริยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์


ผศ.พิเชษฐ์   นนทรักส์

นางสาวบงกชกร   หงษ์สาม

นายวิเชียร   วงค์วัน

ผศ. ถนอม   โพธิ์มี

ผศ.ดร.จตุรงค์   เหมรา
         

ดร. พิษณุ   แก้วนัยจิตร

นางเสาวภา   นิรุตติวัฒน์

นายจอมภวัฒน์   ศรัทธาจารุพงศ์

นายอนุพงษ์   ฉัตรสูงเนิน

นายโสวัตร   กาวน
         

นายยุทธพงษ์   เรืองจันทร์

นายรชต   ตะนาวศรี

ว่าที่ ร.ต. ยุทธการ   ขาววรรณา

นางสาวเบญทิวา    สุรศาสตร์พิศาล

ดร.ธารทิพย์   ขัวนา
         

ดร.สุรางค์   เตชะแก้ว

นางสาวดาริกา   บิลโส๊ะ

นายวัชระ   เพชรคล้าย

นางสาวพฤกษา   เกษมสารคุณ

นางสาวปวีณ์ภัสร   เศรษฐสิริโชติ
         

นางสาวสุขุมาล   ทองดี

นายศรัณย์กรณ์   มาลาวงศ์อริยะ

นายสุพจน์   แก้วอ่อน

นางสาวณภัทร    ส่งมหาชัย

นางวิภา    ขูรีรัง