คณะผู้บริหาร


นายไพฑูรย์   ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง

ที่ปรึกษารองอธิการบดี


รศ. วิภาวรรณ   ปัญจรัตน์

รศ. อุมาภรณ์   คงอุไร

ผศ.ดร. ไพเราะ   อังศุสุกนฤมล

รองคณบดี 3 คณะ ประจำวิทยาเขต


ผศ. ดารารัตน์   ธรรมานุชิต
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

น.ส.กันตพิชญ์    เนรันชญานัน
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นายศรัณย์กรณ์   มาลาวงศ์อริยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.พิเชษฐ์   นนทรักส์
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

นางอารุณี   วงค์พุ่ม
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี