อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์


นายศรัณย์กรณ์   มาลาวงศ์อริยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
         

ผศ.จริยา   วิไลวรรณ

นางสาวณภัทร   ส่งมหาชัย

นางสาวพฤกษา   เกษมสารคุณ

นางสาวปวีณ์ภัสร   เศรษฐสิริโชติ
         

นางสาวสุขุมาล   ทองดี

นางสาวบงกชกร   หงษ์สาม

อาจารย์พิเศษ


รศ.อุมาภรณ์   คงอุไร

นางวัชราภรณ์   ลวดลาย
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์
นางสาวเจนจิรา   จะวะนะ