ลูกจ้างประจำ

 
 
นางสุนันท์  กิ่งก้ำ
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3

นางณัตฐิยา  แสนสุรินทร์
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

นางสายทอง    ชัยษา
พ.บริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2
นายรัตน์  พรหมฟัง
ช่างต่อท่อ ระดับ ช 2
นางวิไลลักษณ์  พัฒนบวรวงศ์
พ.บริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2
         
 
นางวงเดือน  สุวรรณประดิษฐ์
พ.บริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2
นายภูเชนท์  จันทริยาภรณ์
ช่างเครื่องยนต์ ระดับ ช 1