บุคลากรทางการศึกษา


นายมนตรี   แสนสุรินทร์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นางดารุณี   ณ จันตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางศิริพร   จุ้ยกระยาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางอารุณี   วงค์พุ่ม
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดีนางศรีวาร   พรหมศร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางยุวธิดา   แสนศรีมล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน