ลูกจ้างชั่วคราว

 
 
นางสุดาพร    พรหมวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. มัลลิกา  จำปาเงิน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางวรรณา  แดงช่วง
จ้าหน้าที่งานพัสดุ

น.ส. จิรปรียา    บุญสูง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. ยุวาภรณ์  หม่องลำปาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
         
 
น.ส. ธนาพร  ธนะสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. ดาราณี  สีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่กยศ.
น.ส. นุสรา  กำไร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายนนทวัช  วงค์หนัก
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมฯ
น.ส. กัลยา  พรมดวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
น.ส. รุ่งนภา  เมฆินทะ
เจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์
นายอดิศร  พรหมมา
เจ้าหน้าที่งานโสตฯ
น.ส. รัตนาภรณ์  สุวรรณ์
ประชาสัมพันธ์
น.ส. วิไลลักษณ์  ศรีทา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายชุ่ม  ใจตา
เจ้าหน้าที่ประปา
 
นางมาลี  นฤชัย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางสุชีรา  วงค์ชมภู
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางณอนงค์  จักร์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายสุรสิทธิ์  ทิยาว
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
น.ส.โศรยา  นกสกุล
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
 
นายชัชวาลย์  หอมนิยม
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและทำความสะอาด
นายสุริยศ  วงศ์ปะละ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายสุริยันต์  วงศ์ปะละ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายดวงจันทร์  มาตึง
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายวัชรพงษ์  ตุ่นสืบ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
 
นายทินกร  จันทร์เขียว
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและทำความสะอาด