ข้าราชการครู


ผศ.ดร.ณัฐพัชร์   พูลสวัสดิ์
รองอธิการ ประจำวิทยาเขตลำปาง

ผศ.พัชรี   อัจฉริยตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มบริหาร

นายวิเชียร   วงค์วัน
ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มวิชาการ

ผศ. นพรัตน์   สงทุ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มกิจการพิเศษ

ผศ. ถนอม   โพธิ์มี
ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.จตุรงค์   เหมรา
ผู้ช่วยอธิการบดีกลุ่มวิจัย
และประกันคุณภาพ

ดร. พิษณุ   แก้วนัยจิตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มแผนและพัฒนา

ผศ. ดารารัตน์   ธรรมานุชิต
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นายรชต   ตะนาวศรี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ. พรเทพ   ปัญจรัตน์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์


ผศ.พิเชษฐ์   นนทรักส์
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.ไพเราะ   อังศุสุกนฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. จริยา   วิไลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ทองสุข   ขูรีรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายณรงค์   นิรุตติวัฒน์
ครู อันดับ คศ .3
         

นางกัลยา   วรรณคำลือ
ครู อันดับ คศ .3

นางเสาวภา   นิรุตติวัฒน์
ครู อันดับ คศ .2

นายจอมภวัฒน์   ศรัทธาจารุพงศ์
ครู อันดับ คศ .2

นายอนุพงษ์   ฉัตรสูงเนิน
ครู อันดับ คศ .2

นายโสวัตร   กาวน
อาจารย์ผู้สอน
         

นายยุทธพงษ์   เรืองจันทร์
อาจารย์ผู้สอน

น.ส.กันตพิชญ์   เนรันชญานัน
อาจารย์ผู้สอน

ว่าที่ ร.ต. ยุทธการ   ขาววรรณา
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวเบญทิวา    สุรศาสตร์พิศาล
อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธารทิพย์   ขัวนา
อาจารย์ผู้สอน
         

ดร.สุรางค์   เตชะแก้ว
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวดาริกา   บิลโส๊ะ
อาจารย์ผู้สอน

นายวัชระ   เพชรคล้าย
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวพฤกษา   เกษมสารคุณ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวปวีณ์ภัสร   เศรษฐสิริโชติ
อาจารย์ผู้สอน
         

นางสาวสุขุมาล   ทองดี
อาจารย์ผู้สอน

นายศรัณย์กรณ์   มาลาวงศ์อริยะ
อาจารย์ผู้สอน