อาจารย์พิเศษ

 
 
รศ.วิภาวรรณ    ปัญจรัตน์
อาจารย์พิเศษ
รศ.อุมาภรณ์    คงอุไร
อาจารย์พิเศษ
นายศักดิ์ชัย  ไชยจักร
อาจารย์พิเศษ
ผศ.ไชยา    อังศุสุกนฤมล
อาจารย์พิเศษ

นางวัชราภรณ์  ลวดลาย
อาจารย์พิเศษ

         
 
นางกุลญาดา  แก้วอ่อน
อาจารย์พิเศษ
น.ส. มัลลิกา  จำปาเงิน
อาจารย์พิเศษ
น.ส. ภาษิตา  ตั้งวงศาศิริวัฒน์
อาจารย์พิเศษ
นายมงคล  สิมหล่า
อาจารย์พิเศษ
นายศราวุธ  พรมตัน
อาจารย์พิเศษ