ลูกจ้างชั่วคราว

 
 
นางสุดาพร    พรหมวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางณัชชา  วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางวรรณา  แดงช่วง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

น.ส. จิรปรียา    บุญสูง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. ยุวาภรณ์  หม่องลำปาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
         
 
น.ส. เนตรนภา  สีแดง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
น.ส. ธนาพร  ธนะสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. ดาราณี  สีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่กยศ.
น.ส. นุสรา  กำไร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายอรรถพงษ์  ขันติโชติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมฯ
 
น.ส. รุ่งนภา  เมฆินทะ
เจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์
นายอดิศร  พรหมมา
เจ้าหน้าที่งานโสตฯ
น.ส. รัตนาภรณ์  สุวรรณ์
ประชาสัมพันธ์
น.ส. วิไลลักษณ์  ศรีทา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. กัลยา  พรมดวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
นายชุ่ม  ใจตา
เจ้าหน้าที่ประปา
นางมาลี  นฤชัย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางสุชีรา  วงค์ชมภู
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางณอนงค์  จักร์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางนภาพร  ไชยวงศ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
 
นายชัชวาลย์  หอมนิยม
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและทำความสะอาด
นายสุริยศ  วงศ์ปะละ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายสุริยันต์  วงศ์ปะละ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายฐปบวร  แปงปวน
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด