logo

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

Institute Of Physical Education Lampang
First slide
...

การศึกษาดี มีคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาสังคม

ข่าวประกาศ

ตารางสอนเทอม 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไปรอบที่1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาภาคปลาย ปีการศึกษา2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

ชื่อส่วนราชการภายในและชื่อตำแหน่งบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา ภาษาอังกฤษ

ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

การดำเนินการสอบวัดผลการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา

ตารางสอบภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ สมัครเรียนออนไลน์ ระบบบริการการศึกษา สารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานห้องสมุด ระบบสืบค้นหนังสือ ดาว์โหลดเอกสารต่างๆ ข้อมูลอุดมศึกษาตามมาตรฐานกลาง ระบบแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ระบบแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด