มุมคนเก่งของสพล.ลำปาง


คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จริยา วิไลวรรณ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา วิไลวรรณ " (สาขามนุษย์สัมพันธ์)
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"
งานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประเภทอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น
ในการพัฒนนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรเทพ ปัญจรัตน์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ปัญจรัตน์"
(สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์ )
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทผู้ประสบความสำเรํจในชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ : 9 กันยายน 2554
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัดิภาพคร
และบุคลากร ทางการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณิภา กาวิละ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา กาวิละ "
(สาขาพลศึกษา)
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดารารัตน์ ธรรมานุชิต
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ธรรมานุชิต "
(สาขามนุษย์ศาสตร์)
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุรงค์ เหมรา
สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
>>คนเก่ง สพล.ลำปางทั้งหมด