ภาพกิจกรรมเงินกู้กยศ.


เผยแพร่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วันที่ 7 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564
สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมเผยแพร่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วันที่ 7 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564
สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด