icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพ กลุ่มแผนและพัฒนา

   ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2557
   สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม : 1 หน้า : 1