ภาพกิจกรรมหน่วยงานภายใน


พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธ.ค. 2564
สถานที่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 20 พ.ย. 2564
สถานที่ ณ เขื่อนยาง (ฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ) จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกีฬาจังหวัดลำปางโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐาน
วันที่ 19 พ.ย. 2564
สถานที่ ณ ขั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “ยี่เป็งพลบดี”
วันที่ 19 พ.ย. 2564
สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมนายกสโมสรทั้ง 3 คณะ
วันที่ 18 ส.ค. 2557
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรม "กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" พิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 24 ก.ค. 2557
สถานที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 ก.ค. 2557
สถานที่ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาใหม่ที่พึงประสงค์ ประจำปี 2557
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557
สถานที่ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกลุ่มงานต่างๆ(ต่อ)