ภาพกิจกรรมหน่วยงานภายใน






นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม



โครงการประชารัฐร่วมใจ วันปลูกป่าแห่งชาติ
วันที่ 29 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2561
สถานที่ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรม



ค่ายบริการวิชาการชุมชน 2561
วันที่ 14 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
สถานที่ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรม



ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง และคณะอาจารย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 25 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2561
สถานที่ ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จั
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด



ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด



ประชุมนายกสโมสรทั้ง 3 คณะ
วันที่ 18 ส.ค. 2557
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม



กิจกรรม "กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" พิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 24 ก.ค. 2557
สถานที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม



โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 ก.ค. 2557
สถานที่ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม



โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาใหม่ที่พึงประสงค์ ประจำปี 2557
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557
สถานที่ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด



โครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกลุ่มงานต่างๆ(ต่อ)