ภาพกิจกรรมหน่วยงานภายใน


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 20 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562
วันที่ 19 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562
วันที่ 19 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวงหลวง
ชมภาพกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬา “อ.พ.ร.สัมพันธ์” เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปี 62
วันที่ 16 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมนายกสโมสรทั้ง 3 คณะ
วันที่ 18 ส.ค. 2557
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรม "กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" พิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 24 ก.ค. 2557
สถานที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 ก.ค. 2557
สถานที่ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาใหม่ที่พึงประสงค์ ประจำปี 2557
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557
สถานที่ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกลุ่มงานต่างๆ(ต่อ)