ภาพกิจกรรมหน่วยงานภายใน


การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
วันที่ 6 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ชมภาพกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาครั้งที่ 2
วันที่ 29 ส.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู "พลศึกษาน้อมนพ เคารพพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 ส.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางครั้งที่ 1
วันที่ 2 ส.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมนายกสโมสรทั้ง 3 คณะ
วันที่ 18 ส.ค. 2557
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรม "กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" พิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 24 ก.ค. 2557
สถานที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 ก.ค. 2557
สถานที่ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาใหม่ที่พึงประสงค์ ประจำปี 2557
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557
สถานที่ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกลุ่มงานต่างๆ(ต่อ)