icons

ข่าวประกาศทั้งหมด


  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาภาคปลาย ปีการศึกษา2561

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

  ชื่อส่วนราชการภายในและชื่อตำแหน่งบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา ภาษาอังกฤษ

  ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2562

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

  การดำเนินการสอบวัดผลการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา

  ตารางสอบภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

  การกำหนดชื่อสาขาวิชาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน (ใบสมัครท้ายประกาศ)

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  รายชื่อนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง


จำนวนข่าวทั้งหมด 76 ข่าว : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>