icons

ข่าวประกาศทั้งหมด


  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้า

  ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป

  คำสั่งสอน-ภาคปลาย-64

  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประเภทโควต้า

  ปฏิทินการศึกษา-ภาคปลาย-2564

  การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา่แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ตารางสอบ-เทอม1-2564-คณะศึกษาศาสตร์

  ตารางสอบ-เทอม1-2564-คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  ตารางสอบ-เทอม1-2564-คณะศิลปศาสตร์

  ตารางสอบ-เทอม1

  รายชื่อนักศึกษา เทอม 1 ปี2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  คำสั่งสอนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท TCAS

  แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

  ขอความร่วมมือเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ขอกำชับการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง


จำนวนข่าวทั้งหมด 129 ข่าว : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>