icons

ข่าวประกาศทั้งหมด


  ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2562

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

  การดำเนินการสอบวัดผลการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา

  ตารางสอบภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

  การกำหนดชื่อสาขาวิชาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน (ใบสมัครท้ายประกาศ)

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  รายชื่อนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

  ประชาสัมพันธ์จากงานประกันอุบัตเิหตุ

  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561


จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>