icons

ข่าวประกาศทั้งหมด


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน (ใบสมัครท้ายประกาศ)

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  รายชื่อนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

  ประชาสัมพันธ์จากงานประกันอุบัตเิหตุ

  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561

  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคต้นปีการศึกษา 2561

  ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษา

  ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม การสอบคัดเลือก (ประเภทรอบทั่วไป รอบ 2)

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง (ประเภททั่วไป รอบ 2)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

  ตางรางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

  ผลการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

  ประกาศหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2561

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561


จำนวนข่าวทั้งหมด 60 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>