ดาว์โหลดเอกสารต่างๆ


       คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

       หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กประถมศึกษาตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

       หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน

       คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ "งบรายจ่ายอื่น" เพื่อการวิจัยของสถาบันการพลศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

       แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร

       ฟอร์มปะหน้ายืมเงินไปราชการ สัญญายืมเงิน แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

       แบบฟอร์ม์ค่าเดินทางไปราชการ

       แบบฟอร์มค่าตอบแทน

       แบบฟอร์มเกี่ยวกับการอบรม

       แบบฟอร์มเกี่ยวกับกรรมการผู้ตัดสินกีฬา

      

       แบบฟอร์มเอกสารค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงาน

ค้นหาเอกสาร