ดาว์โหลดเอกสารต่างๆ


       คำสั่ง

       ประกาศ

       โครงการ

       คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

       แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

       ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง)

       คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1

       แบบฟอร์มเงินรายได้

       แบบฟอร์มโครงการ

       ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง พ.ศ.2561-2565

       แบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันการพลศึกษา

       รายงานผลการปฏิบัติงาน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2561

       ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

ค้นหาเอกสาร


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       ปีการศึกษา 2564

ค้นหาเอกสาร

       งานทะเบียนและประมวลผล

       กลุ่มวิชาการ

       กลุ่มแผนและพัฒนา

       งานประกันคุณภาพ

       งานกพร.

       แบบฟอร์มงานพัสดุ

       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

       เอกสารจากศูนย์คอมพิวเตอร์

       แบบฟอร์มงานการเงิน

       แบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)

       แบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)

       คู่มือการใช้ระบบ(e-education )

       การยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา

       แผ่นดีวีดีเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต"

       คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

       ใบลาต่าง ๆ

       ข่าวประชาสัมพันธ์

       พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ค้นหาเอกสาร