icons

ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง และคณะอาจารย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต