ข่าวประกาศ


ตารางสอนเทอม 2/2561

ประกาศสมัครงานรักษาความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา่แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตารางสอบ-เทอม1-2564-คณะศึกษาศาสตร์

ตารางสอบ-เทอม1-2564-คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ตารางสอบ-เทอม1-2564-คณะศิลปศาสตร์

รายชื่อนักศึกษา เทอม 1 ปี2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

คำสั่งสอนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท TCAS

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       ปีการศึกษา 2564

งานการเงินข่าวกิจกรรม


พิธีบำบวงบวงสรวงพระบรมรูปร.5
วันที่ 20 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ชมภาพกิจกรรมร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2563
วันที่ 19 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมสักการะพระพลบดี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และประกอบพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู
วันที่ 10 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่ 5 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด