งานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มส่งเสริมวิชาการ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

เมษายน 2557
สัปดาห์
พฤ
วัน เดือน  ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
 
1
2
3
4
     
 
7
8
9
10
11
     
 
14
15
16
17
18
18-เม.ย.-57
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องของดการเรียน (ผลการเรียน W) นักศึกษา,ที่ปรึกษา, ผู้สอน, คณะ, ทะเบียน
 
21
22
23
24
25
     
 
28
29
30
     
 
ข่าวสารงานทะเบียน
  Topic 314 คำสั่งสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556อ่าน 35 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 304 ประกาศ ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556อ่าน 121 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 253 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะอ่าน 378 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 252 การลงทะเบียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1อ่าน 650 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 246 รายวิชาที่เปิดสอน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3อ่าน 351 ครั้ง ตอบ ครั้ง
   
 
  ข่าวสาร สพล.ลำปาง
 
..
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
10 โพสล่าสุด จากกระดานสนทนา
ใหม่ โดย admin ข่าวรับสมัครงานสพล.ลำปาง] ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ใหม่ โดย reg ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผลการเรียน] ประกาศ ถึงนักศึกษาที่ขอย้ายคณะ
ใหม่ โดย reg ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผลการเรียน] คำสั่งสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาประเภท(สอบตรง) ประจำปี 2557
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศึกษาศาสตร์(ประเภทสอบตรง)
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศ กำหนดการเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาทุกชั้นปี
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ขอยกเลิกการมารับใบประกอบวิชาชีพครูวั
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทสอบตรงคณะศึกษาศาสตร์
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศกำหนดการสอบเข้า(ประเภทสอบตรง)
ใหม่ โดย admin ข่าวรับสมัครงานสพล.ลำปาง] ประกาศผลการรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งดูแลระบบเครือข่ายฯ

6 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
สมัครเรียนออนไลน์
student
teacher
ระบบห้องสมุด สพล.ลำปาง
ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบงานสารบรรณ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
กลุ่มพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์บ่มเพาะนักวิจัย
 

Webboard : อ.วิเชียร วงค์วัน

  วิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิจประจำวัน
  Topic 30 งานครั้งที่ 19 การอ้างอิงเชิงอรรถอ่าน 613 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 29 งานครั้งที่ 18 จดหมายเวียนอ่าน 1309 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 28 งานครั้งที่ 17 สัญลักษณ์พิเศษอ่าน 591 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 27 งานครั้งที่ 16 สมาการทางคณิตศาสตร์ อ่าน 846 ครั้ง ตอบ ครั้ง
  Topic 26 งานครั้งที่ 6-3 กล่องข้อความอ่าน 1099 ครั้ง ตอบ ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
 
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จริยา วิไลวรรณ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา วิไลวรรณ "
(สาขามนุษย์สัมพันธ์)
   
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"
งานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประเภทอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น
  ในการพัฒนนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555
  วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรเทพ ปัญจรัตน์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ปัญจรัตน์"
(สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์ )
   
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ปัญจรัตน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

"โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทผู้ประสบความสำเรํจในชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ : 9 กันยายน 2554
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัดิภาพครู
และบุคลากร ทางการศึกษา โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณิภา กาวิละ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา กาวิละ "
(สาขาพลศึกษา)
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดารารัตน์ ธรรมานุชิต
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ธรรมานุชิต "
 
(สาขามนุษย์ศาสตร์)
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จตุรงค์ เหมรา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "ครู คศ.3 "
คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับนางบุญนาค คชวงษ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น "นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ "
 

 
เครือข่ายกระทรวง ::
สถาบันการพลศึกษา ::
โรงเรียนกีฬา ::
หน่วยงานภายนอก :: 
คำสั่ง/ประกาศ / โครงการ จากกลุ่มงานต่างๆ ปีการศึกษา 2555 -2556
สำนักงานรองอธิการบด
3
รายงานการประชุม
 
 
คำสั่ง
 
 
3
3
 
กลุ่มวิชาการ
 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
 
กลุ่มกิจการพิเศษ
 
ข่าวรับสมัครงานสพล.ลำปาง
       
       
       
รับสมัครครูสอนว่ายน้ำด่วน [ ปิดรับสมัครแล้ว! ]
 
   
   
3
3
เอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ
งานทะเบียนและประมวลผล
แบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
หมายเหตุ: หากทบ.ใดไม่มีในรายการ .แสดงว่ามีในระบบe-ducation
แบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)
คู่มือการใช้ระบบ(e-education )
l คู่มือสำหรับอาจารย ์l คู่มือสำหรับนักศึกษาl
การยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
l แบบฟอร์มการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษาl ตัวอย่างการถ่ายรูป สวมชุดครุยปริญญา l
กลุ่มวิชาการ
l แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน l คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำแหน่งคณาจารย์l
กลุ่มแผนและพัฒนา
l แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2557 l แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2555 สิ้นไตรมาสที่4 l
l ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 56 l ต.ย.โครงการ 56
l บันทึกข้อความ l แบบสรุปของบประมาณ ปี 2554 l แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี l
งานประกันคุณภาพ
l รายงานการประเมินตนเอง 52 l รายงานการประเมินตนเอง 53 l รายงานการประเมินตนเอง 54 l
งานกพร. l ฐานข้อมูลข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ปีการศึกษา 2554 l
แบบฟอร์มงานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
l ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 ประเภท 9 รายการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ l
เอกสารจากศูนย์คอมพิวเตอร์
l คู่มือการใช้งานระบบ Authentication สพล.ลำปาง l โหลดหมายเลข IP Phone ipelp l
แบบฟอร์มงานการเงิน l ระบบเงินเดือน l แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินl
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
 
เลขที่ 398 หมู่ 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5421-8311, โทรสาร : 0-5422-1456
จัดทำโดย : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2012 Institute of Physical Education Lampang
จำนวนผู้ออนไลน์ :
1
คน
จำนวนผู้เข้าชม :
Holiday season
http://www.free-counter-plus.com
ติดต่อ Webmaster :
ปรับปรุงครั้งแรก : วันที่ 17 พ.ย. 2552
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : วันที่ 14 ก.พ. 2555