โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สาขาลำปาง รับสมัครครูสอนว่ายน้ำ
วุฒิปริญญาตรี สอนระดับอนุบาล ด่วนมาก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  สาขาลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 7/2555
   
 
"ปรัญชา : คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬานันทนาการที่มีคุณภาพ "  
นักศึกษา
 
จำนวนนักศึกษาปี 2550-2556
รายชื่อนักศึกษา ปี 2556
 
ศิษย์เก่า
 
ภาวะมีงานทำของบัณฑิต
- สอบถามการมีงานทำ รุ่น 4
- สอบถามการมีงานทำ รุ่น 3
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวจัดหางาน
บุคลากร
ข้อมูลคณาจารย์
 
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษา
ตารางแสดงภาระงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ข้อมูลการติดต่อ
คุณวุฒิคณาจารย์
แผนการเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 2556
แผนการเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 2555
โครงการประจำปีงบประมาณ 2555
 
สรุปผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการโครงการ
ปีงบประมาณ 2555
เว็บบอร์ด
   
ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์

ใหม่ โดย plan ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแผนงานโครงการตามตัวเกณฑ์ประกันฯ ระดับหลักสูตร
ใหม่ โดย plan ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแผนงานโครงการตามตัวเกณฑ์ประกันฯ ระดับคณะ
ใหม่ โดย plan ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแผนงานโครงการตามตัวเกณฑ์ประกันฯ ระดับวิทยาเขต
ใหม่ โดย plan ยุทธศาสตร์การพัฒนา] นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ใหม่ โดย plan สถิติและสารสนเทศเพื่อการวางแผน] รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มกช.ลำปาง ปีงบประมาณ 2562
ใหม่ โดย plan ยุทธศาสตร์การพัฒนา] ยุทธศาสตร์ มกช.ลำปาง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ 2564
ใหม่ โดย plan ยุทธศาสตร์การพัฒนา] ยุทธศาสตร์ มกช.ลำปาง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ 2563
ใหม่ โดย edu งานแผนและงบประมาณ] ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับทบทวน)งบประมาณ 2563
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาประเภททั่วไป รอบ 3 ปีการศึกษา2563
ใหม่ โดย edu คณะศึกษาศาสตร์] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นนักศึกษาประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

 
ประมวลภาพนิทรรศการโครงงานวิชาการ
 วันที่31 สิงหาคม 2554
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพโครงการกระดานดำสัมพันธ์
"อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส"
 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2554
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการอบรมทักษะกีฬา
"ยิมนาสติกพื้นฐาน"
 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1

ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2553
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพโครงการผลิตครูพลศึกษา
กีฬาและนันทนาการ (รุ่นที่ 5)

ระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2553
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
 

เอกสารการสอน

1
 
สำหรับบัณฑิต
เอกสารวิชาพื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา นักศึกษาปี 1 (ผู้สอน ผศ.ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย)
วิชา พล 011016 พื้นฐานวิชาพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ 2
มคอ.3พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา
แบบสอบถามภาวะมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
การแต่งกายของบัณฑิตสถาบันการพลศึกษ
สำหรับนักศึกษา
ตารางสอนภาคต้น 2556
ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1
ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 2
ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3
ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4

สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนภาคการศึกษาที่   1/2556 

ปฏิทิน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 (1/2556)

คำชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาพลศึกษา
( สำหรับครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ประจำวิชา)เทอม 1 ( ชุดที่1 )
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษา
(สำหรับครูพี่เลี้ยง หรืออาจารย์ประจำวิชา) เทอม 1 ( ชุดที่2 )

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการสอนและคุณลักษณ์ความเป็นครู
(สำหรับครูพี่เลี้ยง) เทอม 1 ( ชุดที่3 )

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการสอนและคุณลักษณ์ความเป็นครู
(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หรือ หัวหน้าสายชั้นหรือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) เทอม 1 ( ชุดที่4 )

 

แบบประเมินผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

 

แบบประเมินอาจารย์นิเทศก์วิชาพลศึกษา
(สำหรับอาจารย์นิเทศก์) เทอม 1 ( ชุดที่1 )

 

แบบประเมินอาจารย์นิเทศก์วิชาสุขศึกษา
(สำหรับอาจารย์นิเทศก์) เทอม 1 ( ชุดที่2 )

จำนวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร์
Tacoma home care
Free-counter-plus.com
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553
ปรับปรุงล่าสุดหน้าเว็บล่าสุด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
398 หมู่ 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 0-5421-8311 โทรสาร 0-5422-1456

Webmaster : ipelp@hotmail.com
Design by Education Development Team (EDUDT)