logo
คณะศิลปศาสตร์
Faculty​ of​ Liberal​ Arts
baner baner
baner
นางสาวสุขุมาล ทองดี
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
icons

ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวย้อนหลัง...
icons

เมนูหลัก


นักศึกษา

icons แผนผังสโมสรนักศึกษา

icons จำนวนนักศึกษาปี2559

icons รายชื่อนักศึกษา ปี 2559


ศิษย์เก่า

icons แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


ข้อมูลคณาจารย์

icons อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

icons อาจารย์ประจำหลักสูตร

icons ข้อมูลการติดต่อ

icons คุณวุฒิคณาจารย์


แผนการเรียนคณะศิลปศาสตร์

icons

ข่าวกิจกรรม


ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 27 พ.ย. 2564
สถานที่ ห้องประชุมรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 20 พ.ย. 2564
สถานที่ เขื่อนยาง (ฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ) จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “ยี่เป็งพลบดี
วันที่ 19 พ.ย. 2564
สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครง¬¬การปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย“พิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย
วันที่ 11 พ.ย. 2564
สถานที่ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
icons

กลุ่มงานต่างๆ


งานประกันคุณภาพ


icons SAR2556(รายงานผลการประเมินตนเอง)

icons SAR2555(รายงานผลการประเมิณตนเอง)


งานทะเบียนและประมวลผล

icons คำสั่งสอนภาคปลาย2557

icons ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย2557

icons ใบสมัครนักศึกษาโควต้าปี 2558

iconsใบประมาณการค่าใช้จ่าย

iconsแบบรายงานตัวนักศึกษา

icons

E-ducation


icons

อื่น ๆ


เฟสบุ๊คคณะศิลปศาสตร์
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ (New)
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ 2557