baner baner baner
baner
นายศรัณย์กรณ์ มาลาวงศ์อริยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
icons

ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวย้อนหลัง...
icons

เมนูหลัก


นักศึกษา

icons แผนผังสโมสรนักศึกษา

icons จำนวนนักศึกษาปี2559

icons รายชื่อนักศึกษา ปี 2559


ศิษย์เก่า

icons แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


ข้อมูลคณาจารย์

icons อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

icons ตารางแสดงภาระงานภาคเรียนที่ 1/2558

icons ตารางแสดงภาระงานภาคเรียนที่ 2/2558

icons อาจารย์ประจำหลักสูตร

icons ข้อมูลการติดต่อ

icons คุณวุฒิคณาจารย์


แผนการเรียนคณะศิลปศาสตร์

icons

ข่าวกิจกรรม


ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา
วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์การวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 21 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2562
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
icons

กลุ่มงานต่างๆ


งานประกันคุณภาพ

icons SAR2556(รายงานผลการประเมินตนเอง)

icons SAR2555(รายงานผลการประเมิณตนเอง)


งานทะเบียนและประมวลผล

icons คำสั่งสอนภาคปลาย2557

icons ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย2557

icons ใบสมัครนักศึกษาโควต้าปี 2558

iconsใบประมาณการค่าใช้จ่าย

iconsแบบรายงานตัวนักศึกษา

icons

E-ducation


icons

อื่น ๆ


เฟสบุ๊คคณะศิลปศาสตร์
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ (New)
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ 2557