baner baner baner
baner
นางสาวณภัทร ส่งมหาชัย
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
icons

ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวย้อนหลัง...
icons

เมนูหลัก


นักศึกษา

icons แผนผังสโมสรนักศึกษา

icons จำนวนนักศึกษาปี2559

icons รายชื่อนักศึกษา ปี 2559


ศิษย์เก่า

icons แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


ข้อมูลคณาจารย์

icons อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

icons ตารางแสดงภาระงานภาคเรียนที่ 1/2558

icons ตารางแสดงภาระงานภาคเรียนที่ 2/2558

icons อาจารย์ประจำหลักสูตร

icons ข้อมูลการติดต่อ

icons คุณวุฒิคณาจารย์


แผนการเรียนคณะศิลปศาสตร์

icons

ข่าวกิจกรรม


ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมชมรมคณะศิลปศาสตร์
วันที่ 28 ก.พ. 2563
สถานที่ โรงยิมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 28 ก.พ. 2563
สถานที่ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา
วันที่ 8 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 9 ก.พ. 2563
สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ คณะศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรม คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานวันวิชาการ เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2562
วันที่ 7 ก.พ. 2563
สถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
icons

กลุ่มงานต่างๆ


งานประกันคุณภาพ

icons SAR2556(รายงานผลการประเมินตนเอง)

icons SAR2555(รายงานผลการประเมิณตนเอง)


งานทะเบียนและประมวลผล

icons คำสั่งสอนภาคปลาย2557

icons ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย2557

icons ใบสมัครนักศึกษาโควต้าปี 2558

iconsใบประมาณการค่าใช้จ่าย

iconsแบบรายงานตัวนักศึกษา

icons

E-ducation


icons

อื่น ๆ


เฟสบุ๊คคณะศิลปศาสตร์
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ (New)
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ 2557