icons

เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ


คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ (1ต.ค 55- 30 ก.ย.56)

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการนวดแผนไทย (ใหม่! 7 พ.ย.2555)

          คำสั่งแนะแนวและประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ (8 ต.ค. 2555)


งานประกันคุณภาพ

          รายงานการประเมินตนเอง 54

          รายงานการประเมินตนเอง 53

          แบบสำรวจความต้องการการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง

          ข่าวผลงานสร้างสรรค์ ผ.ศ.ชัยวัฒน์

          งานวิจัย เรื่องไม้พลองที่มีหลอดไฟ แอลอีดี(ผ.ศ.ชัยวัฒน์)


งานทะเบียนและประมวลผล

          คำสั่งสอนประจำภาคต้น 2556 (!ปิด)

          ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2556


สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557

          ประกาศการรับสมัครโควต้ารับตรง

          ใบสมัครโควต้า

          แผ่นพับ/รายละเอียดต่างๆ


ตารางสอบ (!ปิด)

          สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่ 1

          สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่ 2

          สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่ 3


ใบรายชื่อนักศึกษา ปี2556

          สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่ 1

          สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่ 2

          สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพชั้นปีที่ 3