baner
นายศรัณย์กรณ์ มาลาวงศ์อริยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร์


ชื่อและที่ตั้ง
 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ตั้งอยู่เลขที่ : 398 หมู่ 15 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์ : 0-5421-8311 ต่อ 118, โทรสาร 0-5422-1456,
website : http://www.ipelp.ac.th/art.php


ประวัติสถานศึกษา
 
 

................คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เริ่มดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 โดยในปีการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล รับผิดชอบ นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยชุมชน ระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 สาขา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 82 คน ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชานันทนาการโปรแกรมวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังมีภาระกิจหน้าที่ ดำเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ของสถาบันการพลศึกษา ของวิทยาเขต และของคณะตลอดจนปฏิบัติตามภาระกิจของสถาบันการพลศึกษาทั้งในด้านการสอน การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ปรัชญา

...............คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เป็นคณะที่สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม

 
วิสัยทัศน์
   
   
...............มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา นันทนาการให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นศูนย์กลางพัฒนา บุคลากร ทางการศึกษา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจและสาขานันทนาการ เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ท้องถิ่นและสังคม
 
พันธกิจ
   
   
  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรและคุณภาพของบุคลกร
  • พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษา วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  • อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น